Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Webshop
1.1.
De webshop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af
aan de Belastingdienst. Op onze website kunt u ons KvK nummer en BTW nummer vinden. Tevens vindt u daar ook onze contactgegevens.
1.2.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan
derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.
1.3.
Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u
twijfels heeft over de aankoop van een product, staat Wendy u graag te woord.

 

Artikel 2 – Bedenktijd
2.1.
U hebt 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht u binnen deze
termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan ons retourneren, zonder
dat u het product zelf hoeft te betalen. U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren
van het desbetreffende product. Indien u al een betaling heeft gedaan, wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort.
2.2
Neem alvorens het retourneren contact met ons op.

2.3 Retouren dienen in dezelfde staat door ons ontvangen te worden als dat deze bij u geleverd zijn. Is dit niet het geval, vervalt het recht op een terugbetaling.

2.4 Oorbellen kunnen ivm hygiëne niet retour gestuurd worden.

Artikel 3 – De overeenkomst
3.1.
De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven
akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de webwinkel heeft gemachtigd het geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan via iDEAL of Paypal, of wanneer een factuur achteraf verzonden is aan de klant. Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar geworden van het betreffende product.
3.2.
De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de
benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.
3.3.
Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per email van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u
met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.
3.4.
Wij zijn aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan u te leveren. Mocht door
onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij
u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Na het verstrijken van deze 30 dagen krijgt u van
ons het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug. Dit kan nooit meer zijn dan 50 procent van
het totale aankoopbedrag. Heeft u echter van tevoren aangegeven dat een vervangend artikel
ook een optie is, dan zullen wij u een vervangend product of artikel leveren, dat zoveel mogelijk
aan uw wensen voldoet. Uiteraard kunt u van tevoren aangeven dat u dat niet wilt. 
3.5.
De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De
kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht,
zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de aankoop van het product overgaat.

3.6. Bij het behouden van een zogeheten "open mand" gaat u ermee akkoord dat de levertermijn van 30 dagen overschreden wordt, tot het punt dat u uw producten verzonden wilt hebben.

3.7. Sale artikelen en B-keus artikelen zijn uitgesloten van retouren en geld terug.


Artikel 4 – De prijs
4.1.
De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De kosten die betaald
moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product
heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.
4.2.
De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop.
U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt,
indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw
vermeld.
4.3.
Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook
niet in aanmerking voor korting.

4.4. Aanbetalingen zijn non-refundable. Dit betekend dat wanneer u een aanbetaling doet op een product en deze alsnog canceled, het geld niet geretourneerd wordt en gezien wordt als zijnde administratie kosten. Dit geld ook voor bestaande open manden en persoonlijke betalingsregelingen.

4.5. Sale artikelen en B-keus artikelen zijn uitgesloten van retouren en geld terug.

Artikel 5 – Klachten en garantie
5.1.
Klachten over het product zelf, dienen schriftelijk aan ons gemeld te worden. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk. Wij zullen het probleem zo veel mogelijk proberen op te lossen.
5.2.
Wanneer het product binnen de garantieperiode (2 weken) kapot gaat, zullen wij het volledige
aankoopbedrag aan u vergoeden of een nieuw product opsturen.
5.3. Houd er rekening mee dat het hier gaat om natuurproducten. Een natuurlijke lijn, kleine scheur etc kan voorkomen. Ook kunnen er door scherm instellingen lichte afwijkingen in kleur voorkomen. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk.

 

Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden Webwinkel, verzoeken wij u vriendelijk
het vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand
komen. Uiteraard hopen wij van harte dat u veel plezier beleefd met uw aankoop! Indien u nog
vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

English:

Terms and Conditions

Article 1 – Webshop 1.1. The webshop is registered with the Chamber of Commerce and pays its statutory contribution to the IRS. You can find our Chamber of Commerce number and VAT number on our website. You will also find our contact details there.

1.2. We never provide your personal data to third parties. If we provide your personal data provide third parties, we will always ask you for permission in advance. 1.3. We strive to provide you with excellent service at all times. When you If you have any doubts about purchasing a product, Wendy is happy to talk to you.

 

Article 2 – Reflection period

2.1. You have 14 days to change your mind after purchasing a certain product. If you are within this dissatisfied with the purchase, you can return the product to us without that you have to pay for the product yourself. You only pay the shipping costs for the return of the relevant product. If you have already made a payment, the amount you paid will be refunded to your account number.

2.2 Please contact us before returning.

 

Article 3 – The agreement

3.1. The agreement between the webshop and the customer is final when the customer has indicated to have agreed to the general terms and conditions and has authorized the webshop to debit the money from his account, when the customer has made a payment via iDEAL or Paypal, or when an invoice has been sent to the customer afterwards. After the cooling-off period of 14 days has expired and payment has been received by the webshop, the customer has become the owner of the product in question.

3.2. The agreement has been concluded electronically, by completing the required fields and agreeing to the terms and conditions.

3.3. After you have made a purchase, you will receive a written confirmation of your purchase from us by email. It states the product you purchased, what it costs you and where you with any complaints and comments.

3.4. We are obliged to deliver the product or article to you within 30 days. Should through unforeseen circumstances the article is not available within this period, we will notify you in writing. After the expiry of these 30 days you will receive from refund us any purchase amount already paid. This can never be more than 50 percent of the total purchase amount. However, have you indicated in advance that a replacement item is also an option, we will provide you with a replacement product or item, which is as much as possible meets your needs. Of course you can indicate in advance that you do not want this.

3.5. The delivery of products abroad can take longer than a delivery in the Netherlands. The costs charged for a shipment to an address abroad, are visible to you when you purchase the product.

 

Article 4 – The price

4.1. The prices stated on our webshop always include VAT. The costs paid must be before sending the product, will be visible when you receive the product added to your shopping cart.

4.2. The price stated with the product on the website cannot change during your purchase. You pay the amount that is visible with the product and which is also confirmed to you, if you electronically agree to the purchase. In it, the purchase price is again mention.

4.3. When you buy a product during a period in which no promotion applies, you also come afterwards not eligible for discount.

 

Article 5 – Complaints and warranty

5.1. Complaints about the product itself must be reported to us in writing. Describe your complaint as specifically as possible. We will try to solve the problem as much as possible.

5.2. If the product breaks down within the warranty period (2 weeks), we will replace it in full refund the purchase price to you or send you a new product. If you agree with the General Terms and Conditions Webshop, we kindly ask you check the box. No agreement can be concluded without checking the box come. Of course we sincerely hope that you enjoy your purchase! If you still If you have any questions, you can of course contact us.