Verzorging van edelstenen

Om de werking van je edelstenen optimaal te houden, moet deze goed verzorgd worden. Positieve energie die de steen aan zijn omgeving afgeeft moet regelmatig aangevuld worden (opladen van de steen) en negatieve energie die de steen in zich opgenomen heeft uit zijn omgeving moet ontladen worden (reinigen van de steen). Nadat een edelsteen in je bezit komt, is het verstandig om de steen voor je hem gaat gebruiken of bij je gaat dragen even grondig te reinigen en op te laden.

 

Ik reinig alle edelstenen voor verzenden nog met rook van Palo Santo hout om ze te ontdoen van mijn energie, voordat ze naar jou toekomen!

 

Ook als de steen dof lijkt te worden, van kleur veranderd of als er barstjes in komen, is dit een teken dat de steen gereinigd en opgeladen moet worden. Hoe vaak je vervolgens de steen reinigt en oplaadt hangt af van de steen en waarvoor je hem gebruikt. Je eigen gevoel hierbij is dus heel belangrijk. Als je gevoelig bent voor de energie van je steen, laat je dan vooral leiden door de steen zelf. Voel je dat de werking van de steen minder wordt of heeft de steen veel negatieve energie opgenomen, verzorg de steen dan op dat moment.

Als algemene richtlijnen zou je kunnen aanhouden dat als je een steen gebruikt voor een healing-sessie je hem ervoor en erna reinigt. Als je een steen bij je draagt voor de (geneeskrachtige of therapeutische) werking is het verstandig om hem minimaal 1 keer per week te reinigen en op te laden, afhankelijk van hoe intensief de energie van de steen gebruikt wordt. Als je een steen gebruikt als gids of om mee te mediteren volstaat het om deze 1 keer per week of 1 keer per maand te reinigen en op te laden.

 

English:

To keep your gemstones functioning optimally, they must be well cared for. Positive energy that the stone gives off to its environment must be regularly replenished (charging the stone) and negative energy that the stone has absorbed from its environment must be discharged (cleaning the stone). After a gemstone comes into your possession, it is wise to thoroughly clean and charge the stone before you use it or carry it with you.

Before shipping I still cleanse all gems with smoke from Palo Santo wood to rid them of my energy before they get to you!

 

Also, if the stone appears to be dulling, changing color, or cracking, this is a sign that the stone needs to be cleaned and recharged. How often you clean and charge the stone depends on the stone and what you use it for. Your own feeling is therefore very important. If you are sensitive to the energy of your stone, let yourself be guided by the stone itself.

If you feel that the effect of the stone is diminishing or if the stone has absorbed a lot of negative energy, take care of the stone at that time. As general guidelines you could say that if you use a stone for a healing session you clean it before and after.

If you carry a stone with you for its (medicinal or therapeutic) effect, it is wise to clean and charge it at least once a week, depending on how intensively the energy of the stone is used. If you use a stone as a guide or to meditate with, it is sufficient to clean and charge it once a week or once a month.