Opladen van edelstenen

Edelstenen hebben een positieve werking door hun energie af te geven aan hun omgeving of aan hun drager. Deze energie moet regelmatig weer aangevuld worden voor een optimale werking. Door een steen op te laden kan (de intensiteit van) de werking worden vergroot of versterkt. Hieronder volgen de meest gebruikte methodes om edelstenen op te laden.

  • Maanlicht
  • Zonlicht
  • Bergkristal
  • Seleniet
  • Essentiële olie

Door de steen minimaal 1 nacht in het maanlicht (bij voorkeur absoluut de volle maan) te leggen (dit kan gewoon achter glas), wordt de natuurlijke energie van de steen weer aangevuld. Dit is een hele zachte en veilige methode om stenen op te laden en geschikt voor alle kristalsoorten.

Ook met zonlicht kan een steen opgeladen worden. De licht is echter veel intensiever en lang niet alle stenen kunnen hier tegen en kunnen hun kleur verliezen onder invloed van (fel) zonlicht. Probeer het licht rond de middag, wanneer het zonlicht op haar felst is, te vermijden. Het licht tijdens zonsopgang of -ondergang is een stuk zachter. Voor de volgende stenen geldt dat ze beter niet in het zonlicht opgeladen kunnen worden omdat ze dan verkleuren, o.a.: amethist, aquamarijn, aventurijn, beryl, celestien, fluoriet, kunziet, larimar, malachiet, opaal, rozenkwarts, toermalijn, turkoois. Laat je edelstenen ook niet te lang in het zonlicht liggen in verband met de sterkte van het licht.

Tenslotte kan een steen op een hele zachte en veilige manier worden opgeladen door hem op een bergkristal cluster of in een schaaltje met bergkristal steentjes te leggen. Zorg dat je kristallen minstens 24 uur in bergkristal liggen en reinig je bergkristal zelf ook regelmatig. dit kan heel goed onder stromend water.

Seleniet kan door haar reinigende eigenschappen en zachte energie heel goed gebruikt worden om andere stenen mee te reinigen en op te laden.

 

Essentiële oliën kunnen ook ingezet worden om je edelstenen weer te voorzien van positieve energie, gebruik ze hiervoor weer in een diffuser en de voorkeur gaat dan uit naar citrusoliën of bloem oliën door de zachte en positieve kracht die ze bij zich dragen.

 

Gemstones have a positive effect by giving off their energy to their environment or to their wearer. This energy must be regularly replenished for optimal operation. By charging a stone, (the intensity of) the effect can be increased or strengthened.

The following are the most commonly used methods for charging gems.

* Moonlight

* Sunlight

* Clear quarts

* Selenite

* Essential oils

 

By placing the stone in the moonlight (preferably the full moon) for at least 1 night (this can be done behind glass), the natural energy of the stone is replenished. This is a very gentle and safe method of charging stones and suitable for all types of crystal. A stone can also be charged with sunlight. However, the light is much more intensive and not all stones can withstand this and can lose their color under the influence of (bright) sunlight. Try to avoid the light around noon when the sunlight is at its strongest. The light during sunrise or sunset is a lot softer. For the following stones, it is better not to charge them in the sunlight because they will discolour, including: amethyst, aquamarine, aventurine, beryl, celestine, fluorite, kunzite, larimar, malachite, opal, rose quartz, tourmaline, turquoise. Also, do not leave your gemstones in the sunlight for too long due to the strength of the light. Finally, a stone can be charged in a very gentle and safe way by placing it on a rock crystal cluster or in a bowl with rock crystal stones. Make sure your crystals are in rhinestone for at least 24 hours and clean your rhinestone itself regularly. this can be done very well under running water. Selenite can be used very well to cleanse and recharge other stones due to its cleansing properties and soft energy. Essential oils can also be used to provide your gemstones with positive energy again, use them again in a diffuser and preference is given to citrus oils or flower oils because of the soft and positive power they carry.