Brok

Ruwe brokken zijn rauw, ruig, onaangeraakt, onbehandeld en precies zoals je ze zou vinden als je er zelf naar opzoek zou gaan in onze aarde. Ze kunnen variëren van kleine, bijna grindachtige afmetingen tot grote natuurlijke formaties. Omdat ze ruw en ruig zijn, zijn ze in deze staat iets kwetsbaarder dan getrommelde stenen (knuffelstenen), dit geldt ook voor vooral zachtere steensoorten. Knuffelstenen zijn getuimeld in een machine om zo al hun ruigheid te verzachten naar gladde, gepolijste stenen. Sommige mensen geloven dat ruwe stenen meer pure, authentieke energie hebben, omdat ze al die tijd onaangeroerd en onveranderd zijn gebleven. De voorkeur voor getrommelde of ruwe stenen is natuurlijk geheel persoonlijk. De ruwe textuur en vorm brengt een aardse, natuurlijke sfeer, het is geweldig om alle richels, markeringen, kleurvariaties en gewoon de manier waarop ze aanvoelen te zien in hun natuurlijke staat. Ruwe stenen zijn een prachtige decoratie in elk huis.

English:

Raw chunks are raw, rugged, untouched, untreated and exactly as you would find them if you were to look for them yourself in our earth. They can range from small, almost gravelly sizes to large natural formations. Because they are rough and rugged, they are slightly more vulnerable in this condition than tumbled stones (cuddly stones), this also applies to softer types of stone in particular. Cobblestones are tumbled in a machine to soften all their roughness into smooth, polished stones. Some people believe that raw stones have more pure, authentic energy because they have remained untouched and unchanged all along. The preference for tumbled or rough stones is of course entirely personal. The rough texture and shape brings an earthy, natural feel, it's great to see all the ridges, markings, color variations and just the way they feel in their natural state. Rough stones are a beautiful decoration in any home.


Obelisk

Een obelisk is een vierzijdige stenen pilaar die aan de bovenkant versmalt tot een piramidevorm. De obelisk is vaak representatief voor een heilige steen, een markering die een bepaald gebied aangeeft. De obelisk helpt bij duidelijkheid over onze spirituele overtuigingen of om een bijzonder heilig gebied te markeren waarbinnen het veilig is om onze spirituele overtuigingen te beoefenen. Bovendien vertegenwoordigt de sterke, nadrukkelijke, directionele vorm de connectiviteit tussen de aarde, de lucht en de planeten.

 

English:

 

An obelisk is a four-sided stone pillar that narrows to a pyramidal shape at the top. The obelisk is often representative of a sacred stone, a marker that indicates a particular area. The obelisk helps to clarify our spiritual beliefs or to mark a particularly sacred area within which it is safe to practice our spiritual beliefs. In addition, the strong, emphatic, directional shape represents the connectivity between the Earth, the sky and the planets.


Toren

 

Een toren of punt is een zes- of achtzijdige stenen pilaar met een vlakke onderkant. Een toren richt energie gericht naar de punt en naar buiten toe, en is ideaal tijdens meditaties. Een stenen toren genereert versterkte energie van andere kristallen of van zichzelf. Torens staan voor bescherming, kracht en macht. De vorm van een edelstenen toren reinigt op natuurlijke wijze de ruimte eromheen en weert negatieve energie af. Torens ondersteunen ook de beweging naar binnen, waardoor (zelf)reflectie, studie en focus mogelijk is.

 

English:

A tower or point is a six- or eight-sided stone pillar with a flat bottom. A tower directs energy towards the point and outwards, and is ideal during meditations. A stone tower generates amplified energy from other crystals or from itself. Towers represent protection, strength and power. The shape of a gemstone tower naturally cleanses the space around it and repels negative energy. Towers also support inward movement, allowing for (self) reflection, study and focus.

 


Bol

De bol is een oud en universeel symbool dat staat voor eenheid, volledigheid en oneindigheid. Bollen zijn nauw verbonden met de spirituele aard van ons volledige zelf en helpen om integriteit, helder denken en een betere vereniging van lichaam, ziel en geest naar voren te brengen. In tegenstelling tot de gefocuste energie van een geslepen punt of eivormig kristal, zendt een bal energie in alle richtingen gelijkmatig uit.

 

English:

Sphere The sphere is an ancient and universal symbol representing unity, completeness and infinity. Orbs are closely associated with the spiritual nature of our full selves and help to bring forth integrity, clear thinking and a better union of body, soul and spirit. Unlike the focused energy of a sharpened point or ovoid crystal, a ball emits energy evenly in all directions.

 


Cluster

Een kristal cluster is een groep kristallen die zijn gevormd of samengegroeid in een groep of een cluster. Het heeft veel punten die uit de basis van het kristal komen. Deze clusters zijn er in verschillende maten. Er zijn clusters die slechts minder dan 1 cm lang zijn, terwijl er ook zijn die meer dan een meter groot kunnen zijn. Elk cluster kan heel klein of heel groot zijn, maar elk stuk ziet er absoluut uniek uit! Clusters kun je als een prachtige decoratie gebruiken in en om het huis.

 

English:

A crystal cluster is a group of crystals formed or grown together in a group or a cluster. It has many points coming out of the base of the crystal. These clusters come in different sizes. There are clusters that are only less than 1 cm long, while others can be more than a meter in size. Each cluster can be very small or very large, but each piece looks absolutely unique! You can use clusters as a beautiful decoration in and around the house.


Vrije Vorm Sculptuur

Een vrije vorm sculptuur is een stuk kristal dat meestal is gesneden in een onregelmatige ronde, of meer afgesneden hoekige vorm. Vrije vormen zijn er in alle soorten en maten en elk stuk is uniek en benadrukt de natuurlijke schoonheid van elke steen. Vrije vorm sculpturen zijn geweldige statement stukken om je huis mee te versieren.

 

English:

A free-form sculpture is a piece of crystal that is usually carved into an irregular round, or more cut angular shape. Freeform shapes come in all shapes and sizes and each piece is unique, highlighting the natural beauty of each stone. Free form sculptures are great statement pieces to decorate your home with.

 

 

 


Palmsteen

Handstenen, palmstenen of jumbo knuffelstenen zijn prachtig om te gebruiken tijdens meditaties of andere spirituele sessies. Door het grotere formaat is de energie groter en krachtiger dan de knuffelstenen. Ze worden gemaakt door ruwe stenen in een machine te plaatsen die bekend staat als een trommelmachine, die ze tuimelt totdat hun randen en oppervlakken glad en gepolijst zijn

Deze stenen kunnen een waardevolle aanwinst zijn aan je collectie en kunnen natuurlijk ook als decoratie worden gebruikt. Deze stenen zijn mooi glad en glanzend, zonder scherpe randjes. De steen kan in de hand worden vastgehouden en rondgedraaid, door het contact met de huid van de hand heeft de steen een rustgevende invloed en kan het zijn krachten laten uitoefenen.

English:

Hand stones, palm stones or jumbo cuddly stones are wonderful to use during meditations or other spiritual sessions. Due to the larger size, the energy is larger and more powerful than the cuddly stones. They are made by placing rough stones in a machine known as a drum machine, which tumbles them until their edges and surfaces are smooth and polished These stones can be a valuable addition to your collection and can of course also be used as decoration. These stones are nice and smooth and shiny, without sharp edges. The stone can be held in the hand and rotated, through contact with the skin of the hand, the stone has a calming influence and can exert its powers.


Knuffelsteen (Trommelsteen)

Knuffelstenen zijn kleine, ronde, glanzend gepolijste stukjes gesteente en mineralen. Ze worden gemaakt door ruwe stenen in een machine te plaatsen die bekend staat als een trommelmachine, die ze tuimelt totdat hun randen en oppervlakken glad en gepolijst zijn. Ze staan ook bekend als trommelstenen (deze zijn meestal kleiner dan knuffelstenen), getrommelde stenen, gepolijste stenen en een verscheidenheid aan andere namen. Veel mensen genieten van knuffelstenen omdat het prachtige natuurlijke materialen zijn die een mooie vorm hebben gekregen en een heldere glans hebben gekregen. Ze zijn populair in spiritualiteit, sieraden, handwerk, souvenirs, en gewoon als verzamelobjecten. Knuffelstenen zijn laagdrempelige stenen om zo kennis te maken met spiritualiteit, of gewoon als je ze mooi vindt en ze verzameld. Door hun grootte is de prijs ook voor iedereen betaalbaar. Hun kleurrijke uiterlijk en interessante vormen hebben veel mensen geïnspireerd om meer te leren over edelstenen, mineralen, spiritualiteit en geologie in het algemeen.

 

English:

Tumbles are small, round, highly polished pieces of rock and minerals. They are made by placing rough stones in a machine known as a drum machine, which tumbles them until their edges and surfaces are smooth and polished. They are also known as tumbled stones (these are usually smaller than tumbled stones), tumbled stones, polished stones, and a variety of other names. Many people enjoy cuddly stones because they are beautiful natural materials that have been given a beautiful shape and a clear shine. They are popular in spirituality, jewelry, crafts, souvenirs, and simply as collectibles. Cuddle stones are accessible stones to get acquainted with spirituality, or just if you like them and collect them. Their size also makes the price affordable for everyone. Their colorful appearance and interesting shapes have inspired many people to learn more about gemstones, minerals, spirituality and geology in general.


Edelstenen op Luxe Standaard

Stenen op sokkels of luxe standaarden zijn geweldige decoraties in het huis. Je kunt ze neerzetten in de vensterbank, op het tv meubel, waar je ook maar zou willen. Door hun prachtige kleuren en aantrekkelijke vormen zullen ze in jouw huis stralen en een mooi statement piece zijn.

 

English:

Stones on pedestals or luxury stands are great decorations in the house. You can place them in the window sill, on the TV cabinet, wherever you want. Because of their beautiful colors and attractive shapes, they will shine in your home and be a beautiful statement piece.


Hart

Een hart wordt gebruikt als het primaire symbool dat liefde vertegenwoordigt op alle niveaus. Tegenwoordig wordt het hartsymbool erkend, niet alleen als een symbool van liefde, maar ook van mededogen, vreugde en naastenliefde. Het wordt vaak gebruikt om de morele, emotionele, spirituele en zelfs de intellectuele substantie van een persoon te symboliseren. Er wordt naar het hart verwezen en aangenomen dat het de kern is van iemands menselijkheid.

 

English:

A heart is used as the primary symbol representing love on all levels. Today, the heart symbol is recognized not only as a symbol of love, but also of compassion, joy and charity. It is often used to symbolize the moral, emotional, spiritual and even the intellectual substance of a person. The heart is referenced and believed to be the core of one's humanity.


Olifant

De spirituele betekenis van de olifant is voorspoed en geluk. De olifant staat symbool voor wijsheid, de leiding nemen en zorgen voor je dierbare. Daarmee staat de olifant in de spirituele wereld symbool voor een specifieke manier van leven, een specifieke energie.

 

English:

The spiritual meaning of the elephant is prosperity and happiness. The elephant symbolizes wisdom, taking charge and caring for your loved one. In the spiritual world, the elephant therefore symbolizes a specific way of life, a specific energy.


Vlinder

Vlinders zijn een spirituele voorstelling van macht Ze zijn niet alleen synoniem voor verandering en transformatie, maar ook voor vele andere kwaliteiten in het leven. Ze staan voor creativiteit, vrijheid, liefde en harmonie. Implementeer deze krachten in je dagelijks leven om je gloednieuwe transformatie te beginnen.

 

English:

Butterflies are a spiritual representation of power. They are synonymous not only with change and transformation, but also with many other qualities in life. They represent creativity, freedom, love and harmony. Implement these powers in your daily life to begin your brand new transformation


Vlam

Een vlam sculptuur is vergelijkbaar met een vrije vorm, maar ze lopen aan de bovenkant taps toe en lijken op de organische beweging van een vlam. Ze zijn vaak glad gepolijst met duidelijk gedefinieerde wendingen en lijnen. Een vlam sculptuur draagt de energie van vuur, licht, transformatie en sensualiteit. Vlammen kun je plaatsen op je altaar, in een crystal grid of gewoon mooi neerzetten als pronkstuk in je kamer.

 

English:

A flame sculpture is similar to a free form, but they taper at the top, resembling the organic movement of a flame. They are often polished smooth with clearly defined twists and lines. A flame sculpture carries the energy of fire, light, transformation and sensuality. You can place flames on your altar, in a crystal grid or simply place them nicely as a showpiece in your room.


Generator

Een generator is een geweldig hulpmiddel om edelsteen energie in elke kamer te brengen. Generatorpunten bestaan voor de helft uit ruw gesteente met aan de bovenkant een kristalpunt. De punt is gepolijst in de optimale vorm om energie op te wekken. Dit maakt deze punten ideaal voor kristalgenezing, het reinigen van een ruimte en crystal grids.

 

English:

A generator is a great tool to bring gemstone energy into any room. Generator points consist of half of raw rock with a crystal point at the top. The tip is polished in the optimal shape to generate energy. This makes these points ideal for crystal healing, clearing a space and crystal grids.


Libelle

De libelle betekend transformatie in je leven!

Naast deze betekenis staat de libelle ook voor aanpassing in je leven waarbij de libelle ook wordt omschreven als symbool voor verandering en licht. Het draait om even stilstaan en in jezelf te kijken en naar jouw diepste gevoelens.

 

English:

The dragonfly means transformation in your life! In addition to this meaning, the dragonfly also stands for adjustment in your life, whereby the dragonfly is also described as a symbol for change and light. It's about stopping for a moment and looking into yourself and into your deepest feelings.


Hexagon

De regelmatige zeshoek is een symbool van overvloed en schoonheid, vrijheid en harmonie, huwelijk en liefde. Objecten met de afbeelding van een Hexagon dragen tegelijkertijd energie en rust.

 

English:

The regular hexagon is a symbol of abundance and beauty, freedom and harmony, marriage and love. Objects with the image of a Hexagon carry energy and tranquility at the same time.

 

 

 


Maan

De maan brengt verlichting in de duisternis en geeft de ritme van het leven aan. Zonder de maan geen getijden! Vaak wordt een Maan geassocieerd met de cyclus van de vrouw. Maar ook met mysterie, mystiek en magie. De maan is het symbool van dromen, intuïtie, sensualiteit, vrouwelijke kracht en vruchtbaarheid.

 

English:

The moon illuminates the darkness and indicates the rhythm of life. No tides without the moon! A Moon is often associated with the woman's cycle. But also with mystery, mysticism and magic. The moon is the symbol of dreams, intuition, sensuality, feminine power and fertility.


Paddenstoel

Een paddestoel staat voor een lang leven en geluk. Juist omdat paddestoelen ons al eeuwenlang in leven houden , staan ze symbool voor een lang leven.

Ben je in afwachting van een teken van een overledene? Goed nieuws; het zien van een (bijzondere) paddestoel kan betekenen dat je in contact komt met iemand uit het hiernamaals.

Paddestoelen groeien ‘uit het niets’. Je kunt een paddestoel daarom ook zien als symbool voor alles dat mogelijk is. Voor vruchtbaarheid, groei en een nieuw begin.

 

English:

A mushroom represents longevity and happiness. Precisely because mushrooms have been keeping us alive for centuries, they symbolize a long life. Are you awaiting a sign of a deceased person? Good news; seeing a (special) mushroom can mean that you come into contact with someone from the afterlife. Mushrooms grow 'out of nowhere'. You can therefore also see a mushroom as a symbol for everything that is possible. For fertility, growth and new beginnings.


Ei.

Een ei staat